Nabór 2019/2020

 

REGULAMIN REKRUTACJI

uczniów do klas pierwszych

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

 

Podstawa prawna:

- art. 149 ust.2, 155 ust. 2, 165 ust. 2 i 187 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 60, poz. 949, poz. 2203 i z 2018r. ;poz. 2245)

- Zarządzenia nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół ponadpodstawowych.

 

§1

Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§2

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 zarządzeniem powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, której zadaniem będzie sprawne przeprowadzenie naboru, określenie kryteriów  oraz ewentualne określenie przewidzianego na dany rok szkolny limitu punktów warunkującego przyjęcie do danego typu szkoły.
W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
· wicedyrektor jako przewodniczący,
· wychowawcy przyszłych klas pierwszych jako członkowie,
· pedagog szkolny jako członek.

 

§3

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych z danego roku szkolnego. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje liczba uzyskanych przez niego punktów uzyskanych w procesie rekrutacji

 

§4

Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dwóch uczniów osiągnie taką samą liczbę punktów, a limit miejsc zezwala na przyjęcie jednego z nich, Komisja podejmie decyzję o rekrutacji ucznia, biorąc pod uwagę: wybraną przez ucznia preferencję, osiągnięcia, sytuację rodzinną.

 

§5

Odwołania od decyzji Komisji mogą być zgłoszone dyrektorowi Szkoły w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Rozpatrywanie odwołań odbywa się do dnia 31 lipca 2019r.

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w załączonym komunikacie Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 

Zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi
Informacje Urzędu Miasta Łodzi na temat naboru

INFORMACJA O BADANIACH LEKARSKIE DLA KANDYDATÓW....