Nabór 2019/2020

 

REGULAMIN REKRUTACJI
uczniów do klas pierwszych
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

- art. 204 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 60)
- Zarządzenia nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr I klas I szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2019/2020, w województwie łódzkim
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

§1

Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 zarządzeniem powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, której zadaniem będzie sprawne przeprowadzenie naboru, określenie kryteriów  oraz ewentualne określenie przewidzianego na dany rok szkolny limitu punktów warunkującego przyjęcie do danego typu szkoły.
          W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
                   · wicedyrektor jako przewodniczący,
                   · wychowawcy przyszłych klas pierwszych jako członkowie,
                   · pedagog szkolny jako członek.

§3

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają absolwenci gimnazjów z danego roku szkolnego. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje liczba uzyskanych przez niego punktów uzyskanych w procesie rekrutacji

§4

Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dwóch uczniów osiągnie taką samą liczbę punktów, a limit miejsc zezwala na przyjęcie jednego z nich, Komisja podejmie decyzję o rekrutacji ucznia, biorąc pod uwagę: wybraną przez ucznia preferencję, osiągnięcia, sytuację rodzinną.

§5

Odwołania od decyzji Komisji mogą być zgłoszone dyrektorowi Szkoły w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Rozpatrywanie odwołań odbywa się do dnia 15 lipca 2018r.

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w załączonym zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów w załączonym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
Informacje Urzędu Miasta Łodzi na temat naboru