Godziny pracy biblioteki szkolnej

poniedziałek 8:30 - 14:00
wtorek 8:30 - 14:00
środa 8:30 - 14:00
czwartek 8:30 - 14:00
piątek 9:00 - 13:00

 

 

 

Biblioteka szkolna ogłasza II edycję konkursu
„Najbardziej oczytan
 klasa
oraz „Najbardziej oczytany ucze
ń

 

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
 2.  Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi.
 3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodzieży.
 4. Konkurs trwać będzie od 3 grudnia 2018 r. do 17 kwietnia 2019 r.
 5. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
 1. „Najbardziej oczytana klasa”
 2. „Najbardziej oczytany uczeń”
 1. Jury konkursu będzie oceniać ilość przeczytanych książek w klasie, w przeliczeniu na jednego ucznia.
 2. Jury konkursu będzie oceniać ilość przeczytanych książek przez jednego ucznia.
 3. Jury konkursowe zostanie powołane przez Organizatora w składzie: nauczyciele bibliotekarze i przedstawiciel Młodzieżowej Rady Szkoły.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Zwycięskie klasy otrzymają dyplomy oraz punkty w szkolnej rywalizacji „Klasa z klasą”:

za zajęcie I miejsca - 60 punktów,

za zajęcie II miejsca - 40 punktów,

za zajęcie III miejsca - 30 punktów.

 1. Laureat konkursu w kategorii „Najbardziej zaczytany uczeń” otrzyma nagrodę rzeczową.
 2. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły

w dniu 24 kwietnia 2019 r. w zakładce Biblioteka.

 

KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ SZKOLNĄ BIBLIOTEKĘ NA

„Najbardziej oczytaną klasę”

i „Najbardziej oczytanego ucznia”

ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 10 CZERWCA 2019R.

 

 

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny

„Wspomnienia z wakacji”

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna, zwana dalej organizatorem.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów
 3. Celem konkursu jest:
 •  uwrażliwianie uczniów na piękno otaczające nas
 • rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych
 • doskonalenie umiejętności fotograficznych
 • wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.

II. Zasady konkursu

1. Czas trwania konkursu - od 20 września 2018 r. do 5 listopada 2018 roku.

2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności  zapewnia, że:

 • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
 • prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i są kopią fotografii stworzonych przez inne osoby,
 • nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 • nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych
 •  uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu.

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

4. Format prac: dowolny.

5. Technika wykonania zdjęć dowolna: cz-biała, kolor, relief, solaryzacja, sepia,

     pseudosolaryzacja, guma itp.

6. Dopuszczalna jest ingerencja w zdjęcie, np. korekty kolorystyczne, retusz, fotomontaż.

7. Fotografie w formie papierowej złożone w bibliotece szkolnej muszą być opisane:

 • imię i nazwisko autora
 • temat zdjęcia
 • klasa

8. Fotografie zapisane w formacie JPEG  należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@zsp20.elodz.edu.pl z dopiskiem Biblioteka-konkurs fotograficzny.

9. Zgłoszone prace będą eksponowane na stronie internetowej Szkoły.

10. Prace nagrodzone i wyróżnione organizator zastrzega sobie prawo do ich zamieszczenia

      na stronie Biblioteki szkolnej.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez profesjonalne jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Decyzja jury jest ostateczne i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 listopada 2018 roku na stronie internetowej  

    szkoły.

4. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora szkoły.

5. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

6. Dodatkowych informacji udziela p. Wiesława Pietura.

IV. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na

wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych

    wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz

   Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób

    trzecich przez uczestników konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.

5. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

 

Organizator:

Biblioteka szkolna

Wiesława Pietura

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

 

 

WYNIKI  KONKURSU CZYTELNICZEGO

NA „NAJBARDZIEJ  OCZYTANĄ  KLASĘ”

w II semestrze 2017/2018 r.

 

I   miejsce zajęła klasa 2 Toe

II  miejsce zajęła klasa 2 Tin

III miejsce zajęła klasa 3 T mt

GRATULUJEMY!!!

Po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły ustalono, że za zajęcie pierwszego miejsca, nagrodą jest wyjście klasy z wychowawcą do kina na koniec roku.

Będą również dodane punkty do konkursu Klasy z klasą.

 

Jak radzić sobie ze stresem

W dniu 13.04.2018 w szkole pani Joanna Gruszczyńska - pracownik ŁCDNiKP przeprowadziła warsztaty psychologiczne "Jak radzić sobie ze stresem?" dla klasy IITin. Orgazizatorem była biblioteka szkolna.

 

CZYTANIE SZKODZI?

W dniu 09/01/2018 r. w Sali konferencyjnej odbyła się prelekcja dla pierwszych klas CZYTANIE SZKODZI? . Prelekcje wygłosiła Pani Anna Iwicka-Okońska, konsultant do spraw Informacji Pedagogicznej i Edukacji Medialnej z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Organizatorem prelekcji była biblioteka szkolna.

XVII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w konkursie w ramach XVII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych "Być jak Matejko".
Szczegółowych informacji udziela p. W. Pietura w bibliotece.

 

Wyniki konkursu fotograficznego „Wspomnienia z wakacji”

Biblioteka szkolna ogłasza wyniki szkolnego konkursu fotograficznego „Wspomnienia z wakacji", który odbył się w naszej szkole.
Z radością informujemy, że

I miejsce zajął Krystian Świerczyński z klasy 3 Tmt
II miejsce zajął Adam Górka z klasy 1 Tmu

GRATULUJEMY

i życzymy dalszych sukcesów w wykonywaniu świetnych fotek.