Godziny pracy biblioteki szkolnej

poniedziałek 8:30 - 14:00
wtorek 8:30 - 14:00
środa 8:30 - 14:00
czwartek 8:30 - 14:00
piątek 9:00 - 13:00

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Wspomnienia z wakacji”

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Wspomnienia z wakacji”, jest biblioteka szkolna ZSP nr 20.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi 01 grudnia 2017 roku.

II. Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów, wspomnień z wakacji.

III. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs "Wspomnienia z wakacji" adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły zainteresowanych fotografią.
 2. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez złożenie prac w bibliotece.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu: maksymalnie 3 prace pojedyncze i lub 1 reportaż zawierający maksymalnie 4 zdjęcia.
 4. Na każdej fotografii powinna znajdować się następujące informacje:

•   dane personalne ucznia: imię, nazwisko, klasa,
•   tytuł fotografii,
•   datę i miejsce wykonania fotografii.

 1. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 25 listopada 2017 r.
 2. Zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi.
 3. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wykonane w dowolnej technice (kolorowa, czarno-biała, sepia, bromolej), w dowolnym formacie.
 4. Prace niespełniające wymogów regulaminu Konkursu zostaną odrzucone.

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie profesjonalnego Jury, powołanego przez Organizatora.
 2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę: wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
 3.  Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce
 4.  Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie biblioteki.
 7. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie biblioteki oraz zamieszczone w Gazetce Szkolnej.
 8. Dla laureatów istnieje możliwość zorganizowania wystawy autorskiej w bibliotece.
 9. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy w bibliotece, która odbędzie się 01 grudnia 2017 r.

V. Nagrody

Zwycięzcy Konkursu otrzymują następujące nagrody:

 • za zajęcie I miejsca –  dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej +
                                      niespodzianka,
 • za zajęcie II miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej +
                                      niespodzianka,
 • za zajęcie III miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej +
                                       niespodzianka.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej biblioteki.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiedni przepisy prawa polskiego.
 3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

 

konkurs czytelniczy „ Najbardziej oczytana klasa”

 1. Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
Czas trwania konkursu: od 10/10/2017 do końca pierwszego semestru 2017/2018 r.

 1. Cel konkursu.

Celem konkursu jest motywacja  uczniów do czytania książek. Rozbudzenie wśród uczniów potrzeb czytelniczych.

 1. Uczestnicy konkursu.

Wszystkie klasy szkoły ZSP 20

 1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników.

Wszystkie klasy podlegają ocenie  Jury składającego się z:

 • przedstawiciela Rady Młodzieżowej,
 • pedagoga szkolnego,
 • nauczyciela bibliotekarza.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na zakończenie pierwszego semestru 2017/2018 r.

Ogłoszenie wyników będzie zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka oraz w Gazetce Szkolnej.

 1. Nagrody

Trzy pierwsze klasy, które uzyskają największą ilość wypożyczonych i przeczytanych książek otrzymają nagrodę:

 • albo Kartę Jokera,
 • albo wyjście klasy do kina
 • albo… rzecz do uzgodnienia z Dyrekcją szkoły.