Technikum jest 4-letnią średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika.

W technikum kształcenie odbywa się w dwóch obszarach:

  • Kształcenie ogólne - na kształcenie to przeznacza się ok. 65% czasu nauczania i jest ono takie samo jak w liceum ogólnokształcącym i profilowanym.
  • Kształcenie zawodowe - na kształcenie to przeznacza się ok. 35% czasu nauczania, w tym 1/3 to zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, po ukończeniu szkoły jesteś dobrze przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów wyższych.

Kształcimy w zawodach:

  • technik elektryk (specjalność: maszyny i aparaty elektryczne, instalacje elektryczne),
  • technik mechanik (specjalność: obróbka skrawaniem, spawalnictwo),
  • technik informatyk,
  • technik mechatronik,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
  • technik urządzeń dźwigowych

W technikum nauczanym językiem obcym jest język angielski i niemiecki.