I.--Jest to zawód szeroko profilowy dający umiejętności dokładne ze znajomości budowy i zasady działania, montażu, napraw i przeglądów technicznych takich systemów jak;

1-kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

2-kolektory słoneczne wspomagające centralne ogrzewanie budynków, basenów do pływania,

3-systemy fotowoltaiczne produkujące prąd elektryczny do zużycia własnego lub na sprzedaż do sieci energetycznej ogólnokrajowej,

4-pompy ciepła ogrzewające budynki, przez cały sezon grzewczy,

5-pozyskiwanie ciepła ze złóż geotermalnych pod ziemią,

6-wytwarzanie prądu elektrycznego z wiatraków na użytek własny lub do sprzedaży do sieci energetycznej ogólnokrajowej,

7-budowa, naprawy i nadzór techniczny w czasie eksploatacji nad małymi elektrowniami wodnymi,

8-systemy grzewcze i energetyczne na biomasę ze szczególnym

uwzględnieniem odpadów komunalnych, z rolnictwa. W zakresie dodatkowych umiejętności

wchodzi średnia znajomość zagadnień z systemów grzewczych konwencjonalnych oraz energetyki konwencjonalnej, zagadnień biopaliw, automatyki, hydrauliki.

 

II--możliwość zatrudnienia na terenie całego kraju i poza jego granicami w;

1-zakładach produkujących urządzenia energetyki odnawialnej

2-w firmach montujących i utrzymujących sprawność techniczną urządzeń systemów energetyki odnawialnej

3-na stanowiskach urzędniczych i doradczych związanych z branżą energetyki odnawialnej

W powyższych miejscach zatrudnienia wg danych statystycznych pensja pracownika wynosi od 2000zł do 5000zł

4-Osoby zakładające własne firmy po zdobyciu potrzebnego doświadczenia mogą mieć pensje wyższe od 5000zł

 

III—absolwenci technikum mając zdaną maturę mogą dalej się kształcić w tym samym zawodzie lub innym zawodzie technicznym. Przedmioty ogólnokształcące w technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to; język polski, język angielski, język niemiecki, wiedza o kulturze, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą; przedmioty rozszerzone to matematyka, fizyka, historia i społeczeństwo.

 

IV—przedmioty zawodowe teoretyczne w technikum to; Rysunek techniczny, Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej, Systemy energetyki odnawialnej, Podstawy kosztorysowania w budownictwie, Język obcy zawodowy w budownictwie, Działalność gospodarcza w budownictwie;

 

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym to; Dokumentacja techniczna w budownictwie

Montaż systemów energetyki odnawialnej, Obsługa systemów energetyki odnawialnej, Kosztorysowanie w budownictwie, Praktyki zawodowe poza szkołą w firmach, zakładach.

Po zdaniu egzaminu zawodowego składającego się z 4 części Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje;

B21, Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  oraz B22, Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Absolwenci naszej szkoły szybko znajdują pracę, a maturzyści są studentami uczelni wyższych.