UWAGA

 

 

Teren szkoły/warsztatów objęty jest systemem monitoringu wizyjnego.

 

 

W związku z powyższym informujemy, że :

  • administratorem danych jest Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi ul. Warecka 41
  • monitoring działa na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018.996), w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły.
  • Pani/Pana dane osobowe, w postaci wizerunku, przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany. Kamery monitoringu pracują w sposób ciągły.
  • Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez system monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni, po czym będą automatycznie kasowane.
  • Więcej informacji na temat swoich praw, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej szkoły www.warecka.edu.pl w zakładce KONTAKT/Ochrona Danych Osobowych.