II i III miejsce w wojewódzkim konkursie "Tematyczna ankieta wynalazczości" (pierwszego miejsca nie przyznano);