Projekt „Twoje nowe kwalifikacje – przyszły sukces na rynku pracy” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społ.-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w ZSP 20 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 120 uczniów szkoły (4K/116M) oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów, realizację szkoleń dla 7 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów szkoły: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych i nadających uprawnienia w zakresie: wózków podnośnikowych, OZE, uzyskania certyfikatu Certified IPC Specialist, programu WSCAD, zajęć i kursów elektroenergetycznych do 1 kV, montażu układów sterowania ,spawania metodą TIG/MAG, do 31.03.2020 r.  
Grupę docelową stanowi ZSP 20, jego 120 uczniów oraz 7 n-li kształcących na kierunkach Technik elektryk ,Technik mechatronik, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik mechanik, Technik urządzeń dźwigowych.

ZADANIA W PROJEKCIE: (CELE, PLANOWANE EFEKTY)

Zad.1
 W zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień obsługi wózka podnośnikowego kategorii II WJO. - skierowane do 24 uczniów, prowadzone w 2gr.(6os.)*97h/gr.*2 edycje, łącznie 388h (4 gr.*97h/gr.) obejmuje:

• Zajęcia teoretyczne: 67h/gr.* 4gr.,łącznie: 268h,

• Zajęcia praktyczne, prowadzone przez trenerów zewnętrznych:30h/gr.*4gr.,łącznie 120h,
Program obejmuje m.in.: typy i budowa wózków jezdniowych, przepisy i dokumentacja, czynności operatora, BHP, praktyczna jazda, zasady wymiany butli gazowych.
Zakończone egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)- instytucja walidująca i certyfikująca, wydaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje. Efekty uczenia się  zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji (operator wózka podnośnikowego II WJO).

Zad.2
Zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom ZSP20 uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie montażu OZE i układów wentylacyjnych,  montażu instalacji wykorzystującej energię biomasy oraz uzyskiwanie uprawnień elektrycznych G1/E
Skierowane do 24 uczniów, prowadzone w 2gr.(6os.)*162h/gr.*2 edycjach, łącznie 648h (4 gr.*162h/gr.) obejmuje:
1.Montaż OZE i układów wentyl.-klimatyzacyjnych z przygotowaniem do uprawnień elektrycznych G1/E, prowadzone przez trenera zewnętrznego ; (teoria:65h;praktyka:37h),m.in.: przepisy prawne i bhp, rodzaje łączeń (lutowanie, zaciskanie, klejenie) montaż pomp ciepła i klimatyzacji; ogniwa, moduły i zestawy fotowoltaiczne- łączenie; systemy fotowoltaiczne, konfigurowanie, montaż, uruchamianie; typowe zakłócenia i awarie.
Zakończone egzaminem przed Komisją SEP- I/W i I/C; wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji. Ef/U zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji (G1/E).
2. Montaż instalacji wykorzystującej energię biomasy prowadzone przez  n-li zatrudnionych w ZSP 20: 60h/gr.

Zad.3
Nabywanie kwalifikacji z zakresu montażu/naprawy/serwisu urządzeń produkcyjnych, telekomunikacyjnych i pakietów elektronicznych (Certified IPC Specialist) oraz wykorzystania programu WSCAD.  
Skierowane do 48 uczniów, obejmuje:

1.Zajęcia z zakresu lutowania i i naprawy komponentów elektronicznych, prowadzone przez firmę  będącą Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym IPC oraz PACE, przez wykwalifikowanych trenerów (Master IC Trainer), w 2 gr.(8os.),w tym:
*Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych.:46h/gr.,
*Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce:14h/gr.,
Łącznie: 240h (4gr.*60h/gr.) dla 32 uczniów (4gr.*8UP).
Program obejmuje m.in.: podstawy lutowania- ołowiowe i LeadFree; komponenty elektroniczne w technologii PTH i SMT; montaż i demontaż komponentów przewlekanych i powierzchniowych; montaż, demontaż i reballing elementów Ball Grid Array.
Po zakończonym szkoleniu uczeń: posługuje się terminami i definicjami wg standardów elektronicznych, wykonuje połączenia lutowane, obsługuje stacje lutująco- rozlutowujące, demontuje i montuje elementy powlekane i powierzchniowe, stosuje techniki napraw płytek drukowanych, stosuje systemy ochrony przed elektrycznością statyczną.
Zakończone egzaminem i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje: Certified IPC Specialist. Instytucja walidująca i certyfikująca: Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC.
2. Zajęcia z wykorzystaniem programu WSCAD, prowadzone przez trenerów zewn.(z min.2 letnim doświadczeniem) w 2gr.(8os.)*28h/gr.*2 ed.,łącznie 112h (4gr.*28h/gr.) dla 32 uczniów
Program obejmuje m.in.: terminy i definicje, oznaczanie przewodów; tworzenie: biblioteki, wpisu w bazie danych; konfiguracja środowiska pracy na WSCAD, funkcje naprawcze.
 
Po zakończonym szkoleniu (efekty) m.in.: uczeń przygotowuje dokumentację elektryczną z wykorzystaniem gotowych danych; wykorzystuje gotowe warianty zestawów rysunkowych, baz asortymentu; stosuje aplikacje do automatycznego generowania schematów ideowych; tworzy programy w oparciu o opracowaną wcześniej listę materiałową.

Zad.4
Uzyskiwanie uprawnień oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach do 1 KV oraz kurs „Oświetlenie elektryczne – projektowanie, instalacja, konserwacja, pomiary”.
1. Skierowany do 30 uczniów, prowadzony przez 1 n-la ZSP20, obejmuje:
kurs z zakresu prac kontr.-pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV, w 2gr.(5os.)*20h/gr
Program obejmuje m.in.: budowa i obsługa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, wykonywanie prac kontr.-pomiarowych, sporządzania protokołów z badań, pierwsza pomoc, postępowanie w czasie awarii lub innych zakłóceń.
Zakończony egzaminem przed Komisją SEP, wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji, zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji (w zakresie eksploatacji „E” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV).
2. Kurs „Oświetlenie elektryczne – projektowanie, instalacja, konserwacja, pomiary", prowadzony w 2gr.(5os.)*30h/gr., łącznie 120h (4*30h/gr) dla uczniów
Program obejmuje m.in.: terminy, normy i pojęcia; zasady doboru źródeł światła oraz opraw; projektowanie, instalacja, konserwacja i pomiar oświetlenia.
Po zakończonym szkoleniu (efekty)m.in.: uczeń stosuje zasady doboru źródeł światła i opraw oświetleniowych, wykonuje pomiary oświetlenia w tym: wybiera sprzęt, szacuje liczbę opraw, wykonuje i prezentuje obliczenia oświetlenia, sporządza protokół pomiarów oświetl.

Zad.5
Zdobywania dodatkowych uprawnień: Kurs standardowy SEP do 1 KV
Skierowane do 20 uczniów, prowadzony przez 1 n-la  ZSP20, w 2gr.(5os.)*30h/gr.*2 ed., łącznie 120h
Program obejmuje m.in.: układanie przewodów i kabli, montaż instalacji elektrycznych, zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, pomiary w instalacjach elektrycznych, lokalizacja uszkodzeń.
Zakończony egzaminem przed Komisją SEP, wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.
Efekty: zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji (w zakresie eksploatacji „E” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV)

Zad.6
Uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych: Kurs montażu układów sterowania.
Skierowane do 20 uczniów (1K/19M),prowadzone przez 1 n-la  ZSP20, w 1gr.(10os.)*50h/gr.*2 ed., łącznie 100h (2*50h/gr)
Program obejmuje m.in.: klasyfikacja systemów sterowania, tworzenie stykowych schematów elektrycznych; układy sterowania urządzeniami elektrycznymi; montaż, naprawa i konserwacja układów sterowania.
Efekty, uczeń m.in.: stosuje zasady bhp i instrukcje postępowania; projektuje, rysuje i analizuje schematy układów sterowania; dokonuje doboru narzędzi; dokonuje montażu układów zasilania; odczytuje wyniki pomiarów i sporządza protokół.

Zad.7
Zdobywania dodatkowych uprawnień: Kurs spawania TIG/MAG.
Skierowane do 15 uczniów, prowadzone przez 2 n-li ZSP 20,obejmuje:
*spawanie TIG:120h/gr.*1gr.(5 os.)*2 ed .Łącznie 240h, dla 10 uczniów.
* MAG: 120h/gr.*1gr.(5 os.)*2 ed. Łącznie 240h,dla 10 uczniów.
Program obejmuje m.in.: 30h teorii + 90h praktyki, w tym m.in.: urządzenia spawalnicze, rodzaje metali; przygotowania złączy do spawania; BHP; napawanie na blasze; układy spoin pachwinowej; cięcie tlenowe; ciecie plazmowe.
Zakończony egzaminem i wydaniem Świadectwa oraz Książeczki Spawacza wystawionej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach 
Efekty: zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji (spawacz metodą TIG, MAG).

Zad.8
Doradztwo zawodowe
Skierowane do 48 uczniów prowadzone przez 1 n-la ZSP20, w 2 gr. (12os.)* 33h/gr.*2 ed. Łącznie: 132h (4gr.*33h/gr).
Program obejmuje m.in.: rynek krajowy, europejski; aktywne metody poszukiwania pracy; sporządzanie dokumentacji aplikacyjnych; autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna; własna działalność gospodarcza; pomoc w wyborze kierunków kształcenia/zawodu.
Efekty uczeń m.in.: wykorzystuje znajomość swoich mocnych stron w planowaniu ścieżki edukacji-zawodowej; sporządza dokumentację aplikacyjną; stosuje metody autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej; wykorzystuje wiedzę nt. lokalnych pracodawców w procesie aktywnego poszukiwania pracy.

Zad.9
Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego w ZSP 20 kształcących w zawodach: Technik elektryk, Technik urządzeń dźwigowych, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik Mechanik, Technik Mechatronik
1.Studia podyplomowe: Odnawialne zasoby i źródła energii,3 semestry ,dla 2 n-li, którzy nabędą kompetencje: m.in. oceny i określenia potencjału energetycznych odnawialnych zasobów, opisywania rodzajów OZE; wykorzystania metod numerycznych i specjalistycznego oprogramowania do oceny ekologicznej, ekonomicznej i energetycznej programu OZE,
2. Kursy i szkolenia:
a) Kurs operatora suwnic i wciągarek, dla 2 nauczycieli,
Program obejmuje m.in.: obsługa suwnic z kabiny oraz poziomu roboczego, wciągniki i wciągarki według kat.I W, suwnice hakowe sterowane z poziomu roboczego, m.in. bezprzewodowo, wciągniki oraz wciągarki według kat.II W
Zakończone egzaminami; nauczyciele nabędą kwalifikacje upoważniające do obsługiwania suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny i z poziomu roboczego, potwierdzone Legitymacją Urzędu Dozoru Technicznego (I/C).
Efekty/uprawnienia zgodne z ustalonymi dla w/w kwalifikacji.
b) Montaż OZE i systemów wentylacyjnych, dla 6n-li; 
c) Zajęcia z wykorzystania programu WSCAD, dla 4n-li.Program i efekty jak w opisie Zad.3, pkt.2,
d) Szkolenie dla n-li z obsługi i wykorzystania zakupionego w projekcie nowoczesnego doposażenia, pomocy dydaktycznych i urządzeń: 8h/gr* 4 gr.(3-4os.), łącznie dla 7 n-li, którzy nabędą kompetencje obsługi nowoczesnych pomocy dydaktycznych sprzętów i wykorzystania ich w procesie nauczania.

Zad.10
Organizacja we współpracy z pracodawcami i u pracodawców wysokiej jakości staży zawodowych dla wszystkich uczestników projektu, uczniów ZSP 20.
Organizacja wysokiej jakości staży zawodowych odbywająca się w oparciu o przygotowany program i podpisaną umowę z pracodawcami i uczniami, jest zgodna i zostanie zapewniona poprzez wdrażanie elementów wskazanych w Regulaminie konkursu nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17
Wysoka jakość staży zawodowych zostanie zapewniona poprzez opracowanie i wdrożenie (przez Specjalistę ds.monitoringu) procedur kontroli i monitoringu staży. Narzędziem weryfikacji będzie lista kontrolna zawierająca zawarte w regulaminie warunki (dwukrotnie monitorowane parametry) z podpisami wszystkich stron (szkoły, pracodawcy, uczestnika projektu).
Uczestnicy staży otrzymają stypendium, ubrania rob., szkolenie BHP, zwrot kosztów dojazdu.

 

Łączna wartość projektu wynosi 1 948 089,07 zł. Kwota ta obejmuje: 
- 1 655 875,70 zł ze środków europejskich, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych
- 97 404, 46 zł ze środków dotacji celowej, co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych
- 194 807,91 zł wkład własny (ze środków publicznych) co stanowi10% wydatków kwalifikowanych

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI ZSP 20
Załacznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) RODO
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla nauczycieli
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla ucznia
Załącznik nr 5 do umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W PROJEKCIE